MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÊ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

Tháng Sáu 20, 2016 10:24 sáng

HÌNH ẢNH LỄ PHÁT ĐỘNG TRỒNG CÂY VÀ TRỒNG CÂY LƯU NIỆM CỦA PHÒNG GIÁO DỤC NAM TRỰC TẠI NHÀ TRƯỜNG

 

PHAT DONG LE TRONG CAY

 

 

PHAT DONG LE TRONG CAY 3

 

 

 

PGD TRONG CAY LUU NIEM 2

 

 

PGD TRONG CAY LUU NIEM

 

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015

20.11 7

 

 

20.11

 

 

20.11 6

 

 

20.11 3

 

 

VAN NGHE 4

 

 

VAN NGHE 1