LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (từ 01/10 –> 07/10/2018)

Tháng Chín 30, 2018 7:51 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (01/10) Chào cờ; Học theo TKB Học theo TKB; Hoàn thiện công tác PCGD, XMC

Hiến

Dung

 Ba (02/10) Học theo TKB; – Học theo TKB; Hoàn thiện công tác PCGD, XMC

Ngọ

Lụa

Tư (03/10)

_Học theo TKB; – Học theo TKB; Hoàn thiện công tác PCGD, XMC

Hiến

Dung

Năm (04/10) – Học theo TKB Hội nghị CB, CC, VC năm học 2018 – 2019

Hiến

Dung

Sáu (05/10) _Học theo TKB; Ban giám hiệu hội ý Học theo TKB

Ngọ

Lụa

Bảy (06/10) Học theo TKB; Hội ý GV theo khu Học theo TKB

Hiến

Dung

C. Nhật (07/10) CB, GV, CNV, HS Lao động, VS môi trường