THỜI KHÓA BIỂU KHU BẮC SƠN NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Chín 2, 2017 9:27 sáng

 

Phòng GD – ĐT Huyện Nam Trực    
Trường THCS Đồng Sơn      
THỜI KHOÁ BIỂU (KHU BẮC SƠN) 
  Thực hiện từ ngày 28 tháng 8 năm 2017
           
LỚP TIẾT THỨ 2 THỨ 3
6A1 1 CHÀO CỜ VĂN ÁNH
2 TOÁN HƯƠNG TOÁN HƯƠNG
3 VĂN ÁNH HỌA TRƯỞNG
4 SINH THƯ N.THANH
5 TD THỰC GDCD ÁNH
7A1 1 CHÀO CỜ TIN SIM
2 VĂN N.HUYỀN ĐỊA V.HUYỀN
3 N.THANH VĂN N.HUYỀN
4 ANH V.THANH SỬ LAN
5 SỬ LAN GDCD NGỌ
7A2 1 CHÀO CỜ C.NGHỆ HƯƠNG
2 ANH V.THANH VĂN LAN
3 TD THỊNH SỬ LAN
4 SINH THÚY HỌA TRƯỞNG
5 NHẠC L.HÀ ĐỊA V.HUYỀN
8A1 1 CHÀO CỜ HOA THÚY
2 THẢO TOÁN HIẾN
3 VĂN PHƯỢNG SỬ ÁNH
4 NHẠC L.HÀ TIN SIM
5 SỬ ÁNH TD THỊNH
9A1 1 CHÀO CỜ ANH L.LAN
2 VĂN PHƯỢNG SỬ HOA
3 GDCD THẢO HOA B.HƯỜNG
4 HOA B.HƯỜNG ĐỊA V.HUYỀN
5 TD THỊNH HỌA TRƯỞNG
9A2 1 CHÀO CỜ TD THỊNH
2 HÓA B.HƯỜNG VĂN
3 VĂN ANH L.LAN
4 LOAN HÓA B.HƯỜNG
5 ĐỊA SINH B.HƯỜNG
9A3 1 CHÀO CỜ VĂN
2 TOÁN LOAN ANH L.LAN
3 SINH B.HƯỜNG SỬ HOA
4 ĐỊA HOA THÚY
5 N.THANH TIN SIM
9A4 1 CHÀO CỜ TOÁN VƯỢNG
2 HÓA THÚY HOA THÚY
3 VĂN N.HUYỀN ĐỊA V.HUYỀN
4 VĂN N.HUYỀN ANH L.LAN
5 GDCD THẢO SỬ HOA
9A5 1 CHÀO CỜ VĂN LAN
2 N.THANH TOÁN N.THANH
3 VĂN LAN TIN SIM
4 C.NGHỆ TƯỜNG TD THỊNH
5 HÓA THÚY    
LỚP TIẾT THỨ 4 THỨ 5
6A1 1 TOÁN HƯƠNG TOÁN HƯƠNG
2 VĂN ÁNH ANH V.THANH
3 TIN HƯƠNG SINH THƯ
4 NHẠC L.HÀ C.NGHỆ HƯƠNG
5        
7A1 1 TOÁN THƯ ANH V.THANH
2 VĂN N.HUYỀN TOÁN THƯ
3 TD THỊNH C.NGHỆ HƯƠNG
4 ANH V.THANH TIN SIM
5 NHẠC L.HÀ SINH THÚY
7A2 1 VĂN LAN TOÁN THƯ
2 ANH V.THANH SINH THÚY
3 TOÁN THƯ TIN SIM
4 N.THANH ANH V.THANH
5     C.NGHỆ HƯƠNG
8A1 1 TOÁN HIẾN TOÁN HIẾN
2 VĂN PHƯỢNG SINH B.HƯỜNG
3 HỌA TRƯỞNG ANH V.THANH
4 ĐỊA V.HUYỀN TD THỊNH
5 SINH B.HƯỜNG TIN SIM
9A1 1 VĂN PHƯỢNG VĂN PHƯỢNG
2 TOÁN TƯỜNG TOÁN TƯỜNG
3 SINH B.HƯỜNG TD THỊNH
4 TIN SIM LOAN
5 ĐỊA V.HUYỀN    
9A2 1 VĂN ANH L.LAN
2 TOÁN LOAN TOÁN LOAN
3 TOÁN LOAN VĂN
4 SINH B.HƯỜNG GDCD THẢO
5 HỌA TRƯỞNG    
9A3 1 TOÁN LOAN VĂN
2 SINH B.HƯỜNG GDCD THẢO
3 VĂN HÓA THÚY
4 ĐỊA ANH L.LAN
5 TD THỊNH C.NGHỆ TƯỜNG
9A4 1 VĂN N.HUYỀN TOÁN VƯỢNG
2 TOÁN VƯỢNG VĂN N.HUYỀN
3 TIN SIM ANH L.LAN
4 HỌA TRƯỞNG N.THANH
5     SINH B.HƯỜNG
9A5 1 TOÁN N.THANH TOÁN N.THANH
2 VĂN LAN ANH L.LAN
3 ĐỊA V.HUYỀN N.THANH
4 TD THỊNH SINH B.HƯỜNG
5 TIN SIM GDCD THẢO
LỚP TIẾT THỨ 6 THỨ 7
6A1 1 VĂN ÁNH ANH V.THANH
2 ANH V.THANH TIN HƯƠNG
3 TD THỰC ĐỊA PHƯỢNG
4 SỬ ÁNH C.NGHỆ HƯƠNG
5     SH GVCN
7A1 1 TOÁN THƯ TOÁN THƯ
2 VĂN N.HUYỀN ĐỊA V.HUYỀN
3 TD THỊNH C.NGHỆ HƯƠNG
4 HỌA TRƯỞNG SINH THÚY
5     SH GVCN
7A2 1 GDCD NGỌ ĐỊA V.HUYỀN
2 VĂN LAN VĂN LAN
3 TOÁN THƯ TOÁN THƯ
4 SỬ LAN TIN SIM
5 TD THỊNH SH GVCN
8A1 1 TOÁN HIẾN HÓA THÚY
2 VĂN PHƯỢNG VĂN PHƯỢNG
3 ANH V.THANH ANH V.THANH
4 C.NGHỆ THƯ C.NGHỆ THƯ
5 GDCD PHƯỢNG SH GVCN
9A1 1 VĂN PHƯỢNG VĂN PHƯỢNG
2 TOÁN TƯỜNG ANH L.LAN
3 TIN SIM TOÁN TƯỜNG
4 SINH B.HƯỜNG LOAN
5 C.NGHỆ TƯỜNG SH GVCN
9A2 1 TOÁN LOAN ĐỊA
2 VĂN LOAN
3 SỬ HOA TIN SIM
4 TD THỊNH C.NGHỆ TƯỜNG
5 TIN SIM SH GVCN
9A3 1 VĂN TOÁN LOAN
2 TOÁN LOAN VĂN
3 HỌA TRƯỞNG TD THỊNH
4 TIN SIM N.THANH
5     SH GVCN
9A4 1 TOÁN VƯỢNG C.NGHỆ TƯỜNG
2 TD THỊNH TIN SIM
3 VĂN N.HUYỀN ĐỊA V.HUYỀN
4 N.THANH TD THỊNH
5 SINH B.HƯỜNG SH GVCN
9A5 1 TOÁN N.THANH ANH L.LAN
2 SINH B.HƯỜNG HÓA THÚY
3 VĂN LAN VĂN LAN
4 SỬ HOA ĐỊA V.HUYỀN
5 HỌA TRƯỞNG SH GVCN