THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018 ( KHU NAM THƯỢNG)

Tháng Chín 3, 2017 11:33 chiều
Phòng GD – ĐT Huyện Nam Trực    
Trường THCS Đồng Sơn      
THỜI KHOÁ BIỂU (KHU NAM THƯỢNG)
 Thực hiện từ ngày 28 tháng 8 năm 2017
LỚP TIẾT THỨ 2 THỨ 3
6A2 1 CHÀO CỜ Anh                Anh
2 Tơ                    Văn T.Huyền       CN
3 Nguyệt          Sinh Tơ                 Văn
4 Hiền              GD Hà                Tin
5 Tơ                 Nhạc Phái             TD
6A3 1 CHÀO CỜ Phái             TD
2 V.Thơm        Toán Hà               Tin
3 Anh               Anh Hiền            Văn
4 Nguyệt         Sinh Anh             Anh
5 Hiền             GD T.Huyền       CN
7A3 1 CHÀO CỜ Nguyệt        Sinh
2 L.Thoa        Văn L.Thoa        Văn
3 Phái             TD Đài              Toán
4 Anh             Anh L.Thoa        Địa
5 V.Thơm        Tin Tơ              Nhạc
7A4 1 CHÀO CỜ Đài             Toán
2 Anh              Anh Anh            Anh
3 Đài              Toán L.Thoa        Văn
4 L.Thoa         Văn T.Huyền       CN
5 Phái          TD Hà                 Hoạ
8A2 1 CHÀO CỜ Hà                Hoạ
2 Lan           Anh Minh            Toán
3 Minh          Toán Nguyệt        Sinh
4 Thảo          Văn Thảo          Địa
5 Đài            Tin P.Thảo        Lý
8A3 1 CHÀO CỜ Minh          Toán
2 Thảo          Văn Nguyệt        Hoá
3 Lan           Anh Thảo          Văn
4 Minh          Toán P.Thảo        Lý
5 Nguyệt        Sinh Hiền          GD
LỚP TIẾT THỨ 4 THỨ 5
6A2 1 Tơ            Văn V.Thơm        Toán
2 V.Thơm     Toán Hà                 Tin
3 Tơ               Địa T.Huyền       CN
4 P.Thảo        Lý Nguyệt        Sinh
5
6A3 1 P.Thảo        Lý Hiền          Văn
2 Anh           Anh V.Thơm        Toán
3 V.Thơm        Toán Tơ            Nhạc
4 Nguyệt        Sinh Hiền          Sử
5
7A3 1 Thảo          GD Hà            Hoạ
2 Nguyệt        Sinh T.Huyền       CN
3 Đài           Toán Đ.Hoa         Sử
4 L.Thoa        Địa Phái          TD
5 Đ.Hoa         Sử
7A4 1 Đài           Toán T.Huyền       CN
2 Đ.Hoa         Sử Nguyệt        Sinh
3 L.Thoa        Địa V.Thơm        Tin
4 Anh           Anh Tơ            Nhạc
5 V.Thơm        Tin
8A2 1 Lan           Anh Nguyệt        Hoá
2 Thảo          Văn Minh          Toán
3 Nguyệt        Sinh Hà            Nhạc
4 Đ.Hoa         Sử Đ.Hoa         Sử
5 T.Huyền       CN Phái          TD
8A3 1 Minh          Toán Minh          Toán
2 Lan           Anh Đ.Hoa         Sử
3 Thảo          Văn Nguyệt        Hoá
4 T.Huyền       CN Hà            Hoạ
5 Đài           Tin Hà            Nhạc
LỚP TIẾT THỨ 6 THỨ 7
6A2 1 V.Thơm        Toán Tơ            Văn
2 Anh           Anh Hiền          Sử
3 Hà            Hoạ V.Thơm        Toán
4 Phái          TD Anh           Anh
5 SH            GVCN
6A3 1 Hiền          Văn Hiền          Văn
2 Hà            Tin V.Thơm        Toán
3 T.Huyền       CN Tơ                 Địa
4 Hà            Hoạ Phái             TD
5 SH             GVCN
7A3 1 Anh           Anh Đài           Toán
2 Đài           Toán Anh           Anh
3 L.Thoa        Văn L.Thoa        Văn
4 V.Thơm        Tin P.Thảo        Lý
5 T.Huyền       CN SH            GVCN
7A4 1 Đài           Toán P.Thảo        Lý
2 L.Thoa        Văn L.Thoa        Văn
3 Thảo          GD Phái          TD
4 Nguyệt        Sinh Đ.Hoa         Sử
5 L.Thoa        Địa SH          GVCN
8A2 1 Thảo          Văn Minh          Toán
2 T.Huyền       CN Thảo          Văn
3 Nguyệt        Hoá Đài           Tin
4 Hiền          GD Lan           Anh
5 Phái          TD SH           GVCN
8A3 1 Phái          TD Phái          TD
2 Thảo          Văn Đ.Hoa         Sử
3 Đài           Tin Lan           Anh
4 T.Huyền       CN Thảo          Địa
5 Nguyệt        Sinh SH           GVCN