THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018 ( KHU NAM ĐỒNG)

Tháng Chín 3, 2017 11:44 chiều
Phòng GD – ĐT Huyện Nam Trực    
Trường THCS Đồng Sơn      
THỜI KHOÁ BIỂU (KHU NAM ĐỒNG)
 Thực hiện từ ngày 28 tháng 8 năm 2017
LỚP TIẾT THỨ 2 THỨ 3
6A4 1 CHÀO CỜ CN oanh
2 Toán Huệ Toán Huệ
3 Hát Trưởng Anh Trang
4 Văn Trang Sinh oanh
5 Sử Trang CD Nam
6A5 1 CHÀO CỜ Anh Trang
2 MT Trưởng CN Oanh
3 Văn Hường Toán Huệ
4 Toán Huệ CD Nam
5 Sinh Oanh T/C T Huệ
7A5 1 CHÀO CỜ Duyên
2 Toán Thủy Toán Thủy
3 Văn Trang CD Nam
4 Sinh Xoan CN Thủy
5 Anh Trang TD Thực
7A6 1 CHÀO CỜ Toán Thủy
2 Văn Dung CD Nam
3 Toán Thủy CN Thủy
4 Anh Trang TD Thực
5 MT Trưởng Sinh Oanh
8A4 1 CHÀO CỜ Toán Hồng
2 Anh Trang Duyên
3 Toán Hồng TD Thực
4 Văn Dung CN Hồng
5 Sinh Xoan CD Hường
LỚP TIẾT THỨ 4 THỨ 5
6A4 1 TD Thực TD Thực
2 Văn Trang Toán Huệ
3 T/C T Huệ Văn Trang
4 Anh Trang Sinh oanh
5
6A5 1 Văn Hường Văn Hường
2 TD Thực Hát Trưởng
3 Anh Trang Toán Huệ
4 Sử Trang TD Thực
5
7A5 1 Văn Trang Văn Trang
2 Anh Trang Toán Thủy
3 T/C V Trang MT Trưởng
4 TD Thực Địa Huyền
5 Sử Hường Sử Hường
7A6 1 Anh Trang Hát Trưởng
2 Văn Dung T D Thực
3 Sử Hường Toán Thủy
4 Duyên CN Thủy
5 T/C V Dung Địa Huyền
8A4 1 Văn Dung Toán Hồng
2 Sử Hường Anh Trang
3 TD Thực Văn Dung
4 T/C V Dung Hát Trưởng
5 Hóa Thúy MT Trưởng
LỚP TIẾT THỨ 6 THỨ 7
6A4 1 Văn Trang MT Trưởng
2 Duyên Anh Trang
3 CN oanh T/C V Trang
4 Địa Hường Toán Huệ
5 SH GVCN
6A5 1 Văn Hường Toán Huệ
2 Sinh Oanh CN Oanh
3 Địa Hường Anh Trang
4 Duyên T/C V Hường
5 SH GVCN
7A5 1 Anh Trang Toán Thủy
2 CN Thủy Văn Trang
3 Địa Huyền Sinh Xoan
4 T/C T Thủy Hát Trưởng
5 SH GVCN
7A6 1 Văn Dung Sử Hường
2 Anh Trang Văn Dung
3 T/cToán Thủy Toán Thủy
4 Địa Huyền Sinh oanh
5 SH GVCN
8A4 1 Toán Hồng Văn Dung
2 CN Hồng Sinh Xoan
3 Anh Trang Sử Hường
4 Hóa Thúy T/C T Hồng
5 Địa Huyền SH GVCN