THỜI KHOÁ BIỂU KHU NAM ĐỒNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Ba 17, 2017 11:34 chiều
PHÒNG GD – ĐT NAM TRỰC THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2016 – 2017
TRƯỜNG THCS ĐỒNG SƠN (THỰC HIỆN TỪ  TUẦN 29)
LỚP Tiết  THỨ 2 THỨ 3
6A5 1 Chào cờ TOÁN HUỆ
2 VĂN DUNG TD THỰC
3 TOÁN HUỆ CN THUỶ
4 SINH OANH ANH K.OANH
5 SỬ Q.TRANG
6A6 1 Chào cờ ANH K.OANH
2 TOÁN HUỆ CD THUỶ
3 VĂN DUNG TOÁN HUỆ
4 TD THỰC CN THUỶ
5 ANH K.OANH
7A4 1 Chào cờ TOÁN HỒNG
2 VĂN Q.TRANG VĂN Q.TRANG
3 TOÁN HỒNG ANH K.OANH
4 SỬ Q.TRANG DUYÊN
5 CD TRƯỞNG
8A5 1 Chào cờ TOÁN VƯỢNG
2 VĂN DUYÊN
3 TOÁN VƯỢNG SỬ DUNG
4 SINH XOAN TD THỰC
CD ANH K.OANH
8A6 1 Chào cờ TOÁN OANH
2 TOÁN OANH SỬ DUNG
3 VĂN DUYÊN
4 ANH K.OANH TC TOÁN OANH
5 SINH XOAN TD THỰC
LỚP Tiết  THỨ 4 THỨ 5
6A5 1 ANH K.OANH VĂN DUNG
2 DUYÊN TOÁN HUỆ
3 CN THUỶ TC TOÁN HUỆ
4 CD THUỶ ĐỊA Q.TRANG
5 TC VĂN DUNG
6A6 1 TC TOÁN HUỆ TOÁN HUỆ
2 CN THUỶ VĂN DUNG
3 DUYÊN TC VĂN DUNG
4 SINH OANH HÁT TRƯỞNG
5 ĐỊA Q.TRANG
7A4 1 TC TOÁN HỒNG VĂN Q.TRANG
2 ANH K.OANH TOÁN HỒNG
3 HÁT TRƯỞNG ĐỊA
4 SINH HỒNG SINH HỒNG
5 TD THỰC MT TRƯỞNG
8A5 1 VĂN VĂN
2 TOÁN VƯỢNG MT TRƯỞNG
3 ANH K.OANH CN HỒNG
4 ĐỊA HUYỀN HÓA THÚY
HÁT TRƯỞNG ĐỊA HUYỀN
8A6 1 TOÁN OANH CN HỒNG
2 VĂN VĂN
3 TC VĂN HÀ HÁT TRƯỞNG
4 TD THỰC ĐỊA HUYỀN
5 ĐỊA HUYỀN HÓA THÚY
LỚP Tiết  THỨ 6 THỨ 7
6A5 1 VĂN DUNG TOÁN HUỆ
2 ANH K.OANH VĂN DUNG
3 SINH OANH TD THỰC
4 HÁT TRƯỞNG MT TRƯỞNG
5 SINH HOẠT ĐỘI – Q.TRANG SHL
6A6 1 ANH K.OANH VĂN DUNG
2 VĂN DUNG TD THỰC
3 MT TRƯỞNG TOÁN HUỆ
4 SINH OANH SỬ Q.TRANG
5 SINH HOẠT ĐỘI – Q.TRANG SHL
7A4 1 TC VĂN Q.TRANG TOÁN HỒNG
2 ĐỊA VĂN Q.TRANG
3 ANH K.OANH CN OANH
4 SỬ Q.TRANG TD THỰC
5 SINH HOẠT ĐỘI – Q.TRANG SHL
8A5 1 TOÁN VƯỢNG TD THỰC
2 HÓA THÚY SINH XOAN
3 VĂN ANH K.OANH
4 TC VĂN HÀ TC TOÁN OANH
SINH HOẠT ĐỘI – Q.TRANG SHL
8A6 1 VĂN SINH XOAN
2 TOÁN OANH CD
3 HÓA THÚY MT TRƯỞNG
4 ANH K.OANH ANH K.OANH
5 SINH HOẠT ĐỘI – Q.TRANG SHL