THỜI KHOÁ BIỂU KHU BẮC SƠN

Tháng Ba 6, 2017 9:59 sáng
Phòng GD-T Huyện Nam Trực   
Trường THCS Đồng Sơn
THỜI KHOÁ BIỂU (KHU BẮC SƠN)
Thực hiện từ 06 tháng 03 năm 2017
LỚP  TIẾT THỨ HAI THỨ BA
6A1 1 CHÀO CỜ SINH V.HƯƠNG
2 TOÁN THƯ ĐỊA PHƯỢNG
3 VĂN HƯỜNG VĂN HƯỜNG
4 GDCD ÁNH ANH V.THANH
5 TIN
6A2 1 CHÀO CỜ VĂN HƯỜNG
2 VĂN HƯỜNG ANH V.THANH
3 TOÁN THƯ SINH V.HƯƠNG
4 HỌA NHẠC L.HUYỀN
5 GDCD ÁNH
7A1 1 CHÀO CỜ TOÁN HIẾN
2 VĂN ÁNH ĐỊA V.HUYỀN
3 C.NGHỆ THẢO ANH V.THANH
4 NHẠC L.HUYỀN SINH V.HƯƠNG
5 LOAN SỬ HƯỜNG
8A1 1 CHÀO CỜ VĂN ÁNH
2 HÓA THÚY TOÁN N.THANH
3 TOÁN N.THANH C.NGHỆ THẢO
4 ANH V.THANH ĐỊA V.HUYỀN
5 ĐỊA V.HUYỀN TD THỊNH
8A2 1 CHÀO CỜ TOÁN TƯỜNG
2 VĂN LAN TD THỊNH
3 ĐỊA V.HUYỀN ĐỊA V.HUYỀN
4 THẢO TIN SIM
5 HÓA THÚY
9A1 1 CHÀO CỜ HÓA THÚY
2 VĂN PHƯỢNG SỬ HOA
3 ANH V.THANH VĂN PHƯỢNG
4 TD THỊNH GDCD THẢO
5 NHẠC L.HUYỀN ĐỊA V.HUYỀN
9A2 1 CHÀO CỜ VĂN PHƯỢNG
2 ANH L.LAN HÓA B.HƯỜNG
3 VĂN PHƯỢNG TOÁN MINH
4 DUYÊN TD THỊNH
5 C.NGHỆ N.THANH SINH B.HƯỜNG
9A3 1 CHÀO CỜ NHẠC L.HUYỀN
2 TOÁN LOAN GDCD THẢO
3 ANH L.LAN SỬ HOA
4 ĐỊA V.HUYỀN SINH B.HƯỜNG
5 DUYÊN
9A4 1 CHÀO CỜ VĂN N.HUYỀN
2 TOÁN THỦY HÓA THÚY
3 HÓA THÚY SINH B.HƯỜNG
4 ANH L.LAN SỬ HOA
5 GDCD THẢO TIN SIM
9A5 1 CHÀO CỜ TOÁN N.THANH
2 ANH V.THANH VĂN N.HUYỀN
3 VĂN N.HUYỀN TIN SIM
4 HÓA THÚY C.NGHỆ N.THANH
5 TD THỊNH NHẠC L.HUYỀN
LỚP  TIẾT THỨ TƯ THỨ NĂM
6A1 1 TOÁN THƯ TOÁN THƯ
2 NHẠC L.HUYỀN ANH V.THANH
3 VĂN HƯỜNG TD THỰC
4 LOAN C.NGHỆ V.HƯƠNG
5
6A2 1 VĂN HƯỜNG SỬ HƯỜNG
2 TOÁN THƯ TIN
3 LOAN ANH V.THANH
4 ĐỊA PHƯỢNG TD THỰC
5
7A1 1 TOÁN HIẾN TOÁN HIẾN
2 TD THỊNH TIN SIM
3 VĂN ÁNH SINH V. HƯƠNG
4 ANH V.THANH HỌA
5 SỬ HƯỜNG
8A1 1 VĂN ÁNH HỌA
2 ANH V.THANH TOÁN N.THANH
3 TIN SIM TOÁN N.THANH
4 GDCD ÁNH SỬ LAN
5 NHẠC L.HUYỀN TIN SIM
8A2 1 VĂN LAN VĂN LAN
2 TOÁN TƯỜNG TOÁN TƯỜNG
3 ANH V.THANH TIN SIM
4 SINH THƯ ANH V.THANH
5 TD THỊNH SINH THƯ
9A1 1 TOÁN TƯỜNG TOÁN TƯỜNG
2 SỬ HOA VĂN PHƯỢNG
3 VĂN PHƯỢNG DUYÊN
4 SINH B.HƯỜNG TIN SIM
5 C.NGHỆ N.THANH TD THỊNH
9A2 1 HÓA B.HƯỜNG TOÁN MINH
2 TOÁN MINH ANH L.LAN
3 SỬ HOA VĂN PHƯỢNG
4 TIN SIM GDCD THẢO
5 SINH B.HƯỜNG
9A3 1 TOÁN LOAN ANH L.LAN
2 HÓA B.HƯỜNG VĂN LAN
3 VĂN LAN VĂN LAN
4 C.NGHỆ N.THANH TD THỊNH
5 SỬ HOA SINH B.HƯỜNG
9A4 1 VĂN N.HUYỀN VĂN N.HUYỀN
2 TIN SIM VĂN N.HUYỀN
3 C.NGHỆ N.THANH SINH B.HƯỜNG
4 NHẠC L.HUYỀN ANH L.LAN
5 DUYÊN
9A5 1 TOÁN N.THANH TOÁN N.THANH
2 VĂN N.HUYỀN DUYÊN
3 TD THỊNH VĂN N.HUYỀN
4 SỬ HOA SINH B.HƯỜNG
5 TIN SIM GDCD THẢO
LỚP  TIẾT THỨ SÁU THỨ BẢY
6A1 1 VĂN HƯỜNG TOÁN THƯ
2 ANH V.THANH TIN
3 SINH V. HƯƠNG HỌA
4 TD THỰC SỬ HƯỜNG
5 C.NGHỆ V. HƯƠNG SH GVCN
6A2 1 TOÁN THƯ SINH V.HƯƠNG
2 C.NGHỆ V.HƯƠNG TOÁN THƯ
3 VĂN HƯỜNG C.NGHỆ V.HƯƠNG
4 TIN ANH V.THANH
5 TD THỰC SH GVCN
7A1 1 TOÁN HIẾN VĂN ÁNH
2 VĂN ÁNH ĐỊA V.HUYỀN
3 TD THỊNH TIN SIM
4 ANH V.THANH GDCD ÁNH
5 SH GVCN
8A1 1 ANH V.THANH TD THỊNH
2 THẢO VĂN ÁNH
3 VĂN ÁNH SINH THƯ
4 SINH THƯ HÓA THÚY
5 SH GVCN
8A2 1 TOÁN TƯỜNG HÓA THÚY
2 HỌA ANH V.THANH
3 VĂN LAN NHẠC L.HUYỀN
4 C.NGHỆ THẢO SỬ LAN
5 GDCD ÁNH SH GVCN
9A1 1 VĂN PHƯỢNG ANH V.THANH
2 TOÁN TƯỜNG TOÁN TƯỜNG
3 TIN SIM HÓA THÚY
4 SINH B.HƯỜNG DUYÊN
5 SH GVCN
9A2 1 TOÁN MINH ĐỊA V.HUYỀN
2 VĂN PHƯỢNG VĂN PHƯỢNG
3 SỬ HOA DUYÊN
4 TIN SIM NHẠC L.HUYỀN
5 TD THỊNH SH GVCN
9A3 1 TOÁN LOAN VĂN LAN
2 VĂN LAN TOÁN LOAN
3 HÓA B.HƯỜNG TD THỊNH
4 DUYÊN TIN SIM
5 TIN SIM SH GVCN
9A4 1 TOÁN THỦY TOÁN THỦY
2 DUYÊN TOÁN THỦY
3 VĂN N.HUYỀN ĐỊA V.HUYỀN
4 TD THỊNH TD THỊNH
5 SỬ HOA SH GVCN
9A5 1 VĂN N.HUYỀN TOÁN N.THANH
2 SINH B.HƯỜNG HÓA THÚY
3 DUYÊN ANH V.THANH
4 SỬ HOA ĐỊA V.HUYỀN
5 SH GVCN