THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 KHU NAM THƯỢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Ba 17, 2017 10:42 chiều
PHÒNG GD – ĐT NAM TRỰC THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2016 – 2017
TRƯỜNG THCS ĐỒNG SƠN (THỰC HIỆN TỪ 02 /01/2017              KỲ II)
LỚP Tiết THỨ 2 THỨ 3
6A3 1 CHÀO CỜ ANH  L.Anh
2 ĐỊA SINH Nguyệt
3 TIN VĂN
4 GD HƯỜNG HOẠ
5 NHẠC TD  Phái
6A4 1 CHÀO CỜ VĂN
2 TOÁN V.Thơm TD  Phái
3 ANH L.Anh CN T.Huyền
4 TIN TIN
5 GD  Hường HOẠ  Hà
7A2 1 CHÀO CỜ VĂN  Thùy
2 ANH L.Anh GD Thảo
3 TOÁN V.Thơm ANH L.Anh
4 VĂN Thùy SINH Nguyệt
5 TIN CN T.Huyền
7A3 1 CHÀO CỜ GD  Thảo
2 TOÁN Đài TOÁN Đài
3 VĂN Thùy VĂN Thùy
4 SINH Nguyệt TD Phái
TD Phái TIN
8A3 1 CHÀO CỜ TOÁN  Loan
2 VĂN Thảo ANH Lan
3 HOÁ Nguyệt TIN  Lý
4 TD Phái GD T.Huyền
5 ĐỊA Thảo SINH Nguyệt
8A4 1 CHÀO CỜ ANH  Lan
2 TD Phái GD T.Huyền
3 TOÁN Đài TOÁN  Loan
4 VĂN Thảo ĐỊA Thảo
5 SINH Nguyệt Đài
LỚP Tiết THỨ 4 THỨ 5
6A3 1 ANH  L.Anh VĂN  Tơ
2 P.Thảo TOÁN V.Thơm
3 TOÁN V.Thơm SINH Nguyệt
4 CN T.Huyền CN T.Huyền
5
6A4 1 P.Thảo SỬ Đ.Hoa
2 TOÁN  V.Thơm VĂN  Tơ
3 SINH Nguyệt TOÁN V.Thơm
4 ANH L.Anh ANH L.Anh
5
7A2 1 VĂN  Thùy TOÁN  V.Thơm
2 HOẠ SINH Nguyệt
3 P.Thảo ANH L.Anh
4 ĐỊA Thùy SỬ Đ.Hoa
5 TIN
7A3 1 TOÁN  Đài TOÁN  Đài
2 ANH L.Anh ANH L.Anh
3 CN T.Huyền SỬ Đ.Hoa
4 P.Thảo HOẠ
ĐỊA Thùy
8A3 1 CN  T.Huyền VĂN  Thảo
2 SINH Nguyệt SỬ Đ.Hoa
3 TOÁN  Đài CN  T.Huyền
4 HOẠ NHẠC Đài
5 TD Phái TIN  Lý
8A4 1 TIN  Lý HOÁ  Nguyệt
2 NHẠC Đài VĂN Thảo
3 TD  Phái HOẠ  Lý
4 SINH Nguyệt ĐỊA Thảo
5 CN T.Huyền CN  T.Huyền
LỚP Tiết THỨ 6 THỨ 7
6A3 1 TOÁN  V.Thơm TOÁN  V.Thơm
2 VĂN  Tơ VĂN  Tơ
3 TD Phái ANH L.Anh
4 TIN SỬ Đ.Hoa
5
6A4 1 VĂN VĂN  Tơ
2 SINH  Nguyệt TD Phái
3 NHẠC TOÁN V.Thơm
4 CN T.Huyền ĐỊA  Tơ
5
7A2 1 CN T.Huyền SỬ  Đ.Hoa
2 TOÁN  V.Thơm TOÁN V.Thơm
3 ĐỊA Thùy VĂN Thùy
4 NHẠC L.Huyền TD Phái
5 TD Phái
7A3 1 VĂN Thùy ANH L.Anh
2 CN  T.Huyền VĂN Thùy
3 TIN SỬ Đ.Hoa
4 SINH Nguyệt ĐỊA Thùy
NHẠC L.Huyền
8A3 1 VĂN  Thảo ANH  Lan
2 ANH  Lan VĂN Thảo
3 TOÁN Loan TOÁN  Đài
4 ĐỊA Thảo Đài
5 HOÁ Nguyệt
8A4 1 ANH  Lan TOÁN  Đài
2 VĂN  Thảo SỬ  Đ.Hoa
3 HOÁ Nguyệt ANH Lan
4 TOÁN Loan VĂN Thảo
5 TIN