LỊCH CÔNG TÁC (từ ngày 21/8 –> 27/8/2017)

Tháng Tám 19, 2017 7:27 sáng
Thứ/Ngày Sáng Chiều Trực/ban
Hai (21/8) – Học sinh tựu trường 21/8– Bồi dưỡng chính trị hè cho GV chưa là Đảng viên tại nhà văn hóa huyện– Đ/c Hường tập huấn XD ma trận đề môn Hóa học  – Họp Ban đại diện cha mẹ HS tại khu BS.– Đ/c Hường tập huấn XD ma trận đề môn Hóa học

Ngọ

Tuấn

 Ba (22/8)  – Đ/c Hường tập huấn XD ma trận đề môn Hóa học  – Đ/c Hường tập huấn XD ma trận đề môn Hóa học

Hiến

Lụa

 (23/8)  – Trả tiền hỗ trợ học tập cho học sinh con hộ nghèo   – Trả tiền hỗ trợ học tập cho học sinh con hộ nghèo

Hiến

Tuấn

Năm (24/8)  – Trả tiền hỗ trợ học tập cho học sinh con hộ nghèo  – Họp cha mẹ học sinh

Hiến

Lụa

Sáu (25/8)  – Họp chuyên môn  – Hiệu trưởng + Trưởng ban đại diện CMHS dự Hội nghị tổng kết ban đại diện CMHS năm học 2016-2017 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 tại THCS Nam Cường.

Ngọ

Tuấn

Bảy (26/8) – Toàn trường lao động, vệ sinh  

Hiến

Lụa

C.Nhật (27/8)