THỜI KHOÁ BIỂU KHU BẮC SƠN

Phòng GD-T Huyện Nam Trực    Trường THCS Đồng Sơn THỜI KHOÁ BIỂU (KHU BẮC SƠN) Thực hiện từ 06 tháng 03 năm 2017